Faith » Liturgy Dates

Liturgy Dates

Mass & Liturgy Dates 2022-2023
DATE  CELEBRATION
October 6th, 2022 Thanksgiving Mass
November 24th, 2022 Advent Mass 
December 21st, 2022  Advent / Christmas
February 9th, 2023 New Term Mass
February 22nd, 2023 Ash Wednesday
March 23rd, 2023 Lenten Mass / Liturgy
April 13th, 2023 Easter Mass / Liturgy
May 4th, 2023 CEW Mass
June 8th, 2023 Year End Mass